Regulamin:

1. Każdy właściciel Witryny WWW może zaproponować dołączenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Rozpatrzenie wniosku o dołączenie Witryny WWW wymaga wypełnienia wszystkich wymaganych informacji o zamieszczanej strony WWW.

3. Witryna WWW zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:
a) zawartość Witryny WWW nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) wpis do Katalogu dotyczący Witryny WWW musi zawierać adres www Witryny, a nadto powinien być zgodny z zasadami polskiej pisowni i zgodnie ze stanem faktycznym nawiązywać do treści dodawanej Witryny, w szczególności wpis nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych),
c) Katalog stron nie przyjmuje stron o treści erotycznej,
d) Witryna WWW nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady Etykiety,
e) Witryna WWW nie może być stroną w fazie budowy,
f) Witryna WWW nie może zawierać wyłącznie wersji obcojęzycznych, tj. innych niż polska wersja językowa,
g) Witryna WWW nie może stanowić podstrony Witryny już zarejestrowanej w Katalogu -wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie,
h) Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW.
i) Witryna WWW nie może zawierać takiej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do Katalogu,
j) tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa"; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym Witryny WWW, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu,
k) w słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela Witryny WWW zarejestrowanej w Katalogu,
l) tytuł Witryny WWW w Katalogu może składać się maksymalnie ze 100 znaków, opis – z minimum 500 znaków, maksymalnie 2000,
ł) w tytule i opisie Witryny WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe,
m) Witryna WWW powinna wyświetlać się na bieżąco - strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu,
n) tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.

4. Wydawca odmówi dodania do Katalogu Witryny WWW niespełniającej wymagań, o których mowa w punkcie 4 powyżej. W przypadku, gdy Witryna WWW przestanie spełniać wymagania określone w punkcie 4 powyżej po dodania do Katalogu, Wydawca jest uprawniony do usunięcia Witryny WWW z Katalogu. O zamiarze usunięcia Witryny WWW z Katalogu Wydawca poinformuje właściciela Witryny pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość Witryny WWW. Właściciel Witryny publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. 6. O planowanej zmianie regulaminu Wydawca powiadomi właścicieli Witryn WWW pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.

7. Administratorem danych osobowych właścicieli Witryn WWW jest Wydawca. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.